Terugdringen CO2-uitstoot

Vandervalk+degroot vindt het milieu en het zuinig omgaan met grondstoffen erg belangrijk. Niet voor niets zijn we al jarenlang ISO 14001 en sinds 2015 op niveau 5 van de CO2-prestatieladder gecertificeerd. Samen met onze ketenpartners werken wij hard aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot en zijn we continu bezig om op dit gebied te innoveren.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus en is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van grondstoffen en het gebruik van duurzame energie en brandstoffen.

Inzicht

Om inzicht te verkrijgen in ons energieverbruik berekenen we ieder halfjaar middels de Milieubarometer onze CO2-footprint. Hierbij kijken we naar de volgende emissiestromen van al onze Nederlandse vestigingen:

Reductiedoelstelling

Vandervalk+degroot streeft naar een CO2-reductie van 5% in 2017 ten opzichte van 2012 over de scope 1&2 emissies. Deze reductie is inmiddels behaald en zelfs overstegen met 7,5% in 2017!

Om deze reden hebben we voor de komende 3 jaar een nieuwe scope 1 en 2 doelstelling geformuleerd. Deze is als volgt: 4% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2016.

Deze reductie hebben wij gerelateerd aan de reis- en productie uren van onze vloot. Ieder halfjaar evalueren wij de voortgang aan de hand van de opgestelde CO2-footprint.

Daarnaast hebben wij bekeken of we reductie kunnen behalen in de keten (scope 3). Hiervoor hebben wij 2 ketenanalyses opgesteld:

  1. Ketenanalyse banden: waarbij we ervoor zorgen dat de banden van de vloot vaker worden onderhouden en we zoveel als mogelijk de karkassen hergebruiken en laten vernieuwen.
  2. Ketenanalyse gebruik van de energiezuinigere lithium accu’s in de inspectiebussen in plaats van de traditionele gel accu’s.

Reductiemaatregelen

Vandervalk+degroot heeft een concreet CO2-reductieprogramma opgesteld. Hiervoor is een Plan van Aanpak opgesteld met concrete reductiemaatregelen. Deze worden minimaal elk halfjaar gecommuniceerd aan de medewerkers. Tevens maken wij elk halfjaar een voortgangsrapportage met de status van deze maatregelen. Een voorbeeld van enkele succesvolle en geplande reductiemaatregelen:

Communicatie

Vandervalk+degroot communiceert structureel in- en extern over haar CO2-footprint, de doelstellingen en de voortgang. In het communicatieplan CO2-prestatieladder zijn onder andere doel, communicatieactiviteiten, taken, verantwoordelijkheden en middelen op het gebied van CO2-reductie vastgelegd.

Participaties

Vertegenwoordigers van de vandervalk+degroot-groep nemen actief deel aan verschillende branche-initiatieven om zo met ketenpartners, collega’s en maatschappelijke partijen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de branche onder andere veiliger en milieuvriendelijker te maken. Ook committeert vandervalk+degroot zich publiekelijk aan een aantal reductieprogramma's van de overheid en of NGO.

Vandervalk+degroot is lid van de Stichting Nederland CO2 Neutraal en is actief lid van de werkgroep brandstofverbruik wagenpark. Doel is samen kijken naar de mogelijkheden voor het reduceren van het brandstofverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot.

Vandervalk+degroot is lid van de Nederlandse Klimaatcoalitie. Initiatiefnemers zijn ministerie van I&M, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. De deelnemers aan deze coalitie hebben als doel om zo snel als mogelijk en/of uiterlijk in 2050 hun eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal te hebben.

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder op www.skao.nl.

Documenten

CO2-bewust certificaat niveau 5
CO2-managementplan
CO2-reductieplan 2017
CO2-reductiemaatregelen 2017 en voortgangsrapportage
CO2-voortgangsrapportage 2012-2017
CO2-footprint 2015
CO2-footprint 2016 (jan-jun)
CO2-footprint 2016
CO2-footprint 2017 (jan-jun)
CO2-footprint 2017
Ketenanalyse banden
Ketenanalyse lithium accu’s
Scope 3 analyse 2016
Scope 3 analyse 2017
 

vandervalk+degroot

 

Vraag hier uw informatie aan over rioolreiniging en ontvang binnen 24 uur een reactie.

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland België Vandervalk + degroot
Nederland België

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement Belangrijkste Diensten

VanderValk+deGroot

Vandervalk+deGroot

Vandervalk+degroot